Cheryl Pounder

2x Olympic Gold Medalist, Ice Hockey